Skip to main content

Geen zienswijze, beroep toch ontvankelijk

In de uitspraak AbRvS 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2427, was appellant in beroep gegaan tegen een bestemmingsplan, terwijl hij geen zienswijze had ingediend tegen het ontwerpplan. De regel is dan bekend, maar is goed om nog even in herinnering te roepen: er staat geen beroep open, tenzij het vastgestelde plan in voor appellant nadelige zin is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Appellant keert zich tegen een in het bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid voor een woning en een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de bouw van drie extra woningen. Die wijzigingsbevoegdheid was in het ontwerpplan niet opgenomen. De Afdeling beoordeelt of dit een nadelige wijziging ten opzichte van het ontwerp is. De Afdeling stelt daarbij vast in het vastgestelde plan geen maximum is opgenomen voor het te bouwen aantal woningen en dat het bouwvlak met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid kan worden gewijzigd. Het gebrek aan een aanduiding voor het maximum aan woningen in combinatie met deze wijzigingsbevoegdheid maakt aldus dat binnen een gewijzigd bouwvlak meer dan vier woningen worden gebouwd. Dit betekent dat het vastgestelde plan er slechter op geworden is en dat appellant ontvankelijk is, ook al heeft hij geen zienswijze ingediend.

Het grootste deel van de uitspraak gaat over dit ontvankelijkheidsvraagstuk. Inhoudelijk is de Afdeling snel klaar; appellant heeft zich enkel op strijd met een beleidsstuk beroepen, en van strijdigheid met dat stuk is de Afdeling niet gebleken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique