Skip to main content

Geen woontypologie, geen beeldkwaliteitsplan: ruimte voor de gemeenteraad

11 juni 2021

De gemeenteraad van Hoogeveen heeft het bestemmingsplan Stadscentrum, Dwingelandpark 2015 vastgesteld. Daarbij wordt het mogelijk het bestaande Dwingelandpark te vergroten en 28 wooneenheden te bouwen. Tegen dit vaststellingsbesluit wordt opgekomen waarbij de appellant zich onder meer beklaagd over onvoldoende borging van de kwaliteit van de woningbouw. De typologie van de woningen is niet vastgelegd en ook is er geen maximale goothoogte bepaald.

Tenslotte is er geen beeldkwaliteitsplan. Dit betoog slaagt niet aldus de Afdeling op 9 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1237). De Afdeling oordeelt dat in de Wro of in een ander wettelijk voorschrift geen bepaling is aan te wijzen op grond waarvan de gemeenteraad verplicht is de woontypologie, een beeldkwaliteitsplan of welstandseisen in het bestemmingsplan te regelen. De Afdeling acht het geen onredelijke keuze dat de raad geen woontypologie heeft vastgesteld om daarmee in te kunnen spelen op de meest actuele woonvraag.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco