Skip to main content

Geen integrale beoordeling milieugevolgen

AbRvS 5 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1372. Bij besluit van 29 april 2021 heeft de raad van Rotterdam het bestemmingsplan “Driemanssteeweg 15” vastgesteld. Het voornemen bestaat om op het perceel Driemanssteeweg 15 een bouw- en tuinmarkt met drive-in en parkeerplaatsen te realiseren.

Appellanten betogen dat de aan het bestemmingsplan ten grondslag gelegde zogeheten vormvrije m.e.r.-beoordeling niet voldoet aan artikel 2, vijfde lid, onder b, van het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.).

Partijen zijn het erover eens dat de drempelwaarden in de bijlage bij het Besluit m.e.r. niet worden overschreden en dat een zogenoemde vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden verricht. De Afdeling stelt vast dat de motivering dat geen MER hoeft te worden opgesteld in feite niet meer is dan een herhaling van de in de plantoelichting opgenomen beoordeling van de gevolgen van de ontwikkeling op de luchtkwaliteit. Uit het m.e.r.-beoordelingsbesluit blijkt niet dat de raad de criteria van bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn heeft betrokken bij zijn beoordeling. Ook is niet zijn algemeenheid naar deze criteria verwezen. Gelet hierop is naar het oordeel van de Afdeling geen toereikende integrale beoordeling gemaakt van de mogelijke nadelige gevolgen van het project voor het milieu in relatie tot de criteria van bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn. Het bestemmingsplan is in strijd met de artikelen 7.16 e.v. Wet milieubeheer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob