Skip to main content

Complexwaarde is geen juiste maatstaf voor bepaling grondwaarde

In de onderhavige uitspraak strijden partijen over de vraag hoe de waarde van de onroerende zaak onder het oude planologische regime moet worden bepaald. Het college had, in navolging van de planschadeadviseur, aansluiting gezocht bij een deskundigenrapport in een onteigeningsprocedure (in een andere zaak). De deskundigen in de onteigeningsprocedure hadden de complexwaarde-methode gehanteerd. In navolging daarvan heeft het college in deze planschadeschade ook de complexwaarde tot uitgangspunt genomen. Zowel de rechtbank als de Afdeling gaan daarmee niet akkoord.

De Afdeling overweegt dat de Onteigeningswet niet van toepassing is in een planschadegeschil. Bij het bepalen van de waarde van een onroerende zaak onder het oude planologische regime is in een planschadegeschil maatgevend welke prijs een redelijk denkend en handelend koper op de peildatum zou hebben gebonden. Gelet daarop valt niet in te zien dat de ‘uit de eigen aard van het onteigeningsrecht voortvloeiende correcties op de werkelijke waarde’ in dit geval bij de begroting van de planschade moeten worden toegepast. Kortom, het college kon in de onderhavige zaak de complexwaarde niet tot uitgangspunt nemen. AbRvS 5 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1337 (Eindhoven)

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke