Skip to main content

Financiële uitvoerbaarheid bestemmingsplan

AbRvS 21 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1662, bestemmingsplan “Haaren, Haarendael 2016”, gemeenteraad Haaren. Volgens art. 3.1.6, lid 1, onder f, Bro gaan een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hiervoor vergezeld van een toelichting, waarin zijn neergelegd de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan.

In het kader van een beroep tegen een bestemmingsplan kan een betoog dat ziet op de uitvoerbaarheid van dat plan, waaronder ook de financiële uitvoerbaarheid is begrepen, slechts leiden tot vernietiging van het bestreden besluit voor zover het aangevoerde leidt tot de conclusie dat de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat het plan of plandeel niet kan worden uitgevoerd binnen de planperiode van in beginsel tien jaar.

Het gaat hier om een plan voor een landgoed van Stichting Cello. Volgens de plantoelichting is de gemeente van plan het landgoed aan te kopen. Stichting Cello heeft de raad al voor de planvaststelling gemeld dat zij het landgoed niet meer wil verkopen. Er is inmiddels ook een huurovereenkomst met een derde partij voor 15 jaar.

Verder worden volgens de plantoelichting de kosten voor de aankoop van het landgoed en ontwikkeling van het landgoed tot een onderwijscampus verhaald op de initiatiefnemer, het Platform Haarendael. Onduidelijk is echter wie de initiatiefnemer is en of hij genoeg geld heeft. De raad kon in de plantoelichting, wat betreft de uitvoerbaarheid, niet volstaan met de enkele opmerking dat de door de gemeente te maken kosten worden meegenomen in de verkoopprijs en dat daarmee verzekerd is dat alle projectgebonden kosten worden verhaald op de initiatiefnemer.

Al met al is de uitvoerbaarheid van het plan door de raad dus onvoldoende inzichtelijk gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob