Skip to main content

Externe saldering: hoe borg je dat?

Dat het stellen van (borgings-)voorschriften aan een Nbw-vergunning ten behoeve van externe saldering geen eenvoudige taak is, bleek al uit de uitspraak van de Afdeling van 16 september 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2928) waarin de beslissing op bezwaar werd vernietigd. De Afdeling overwoog (onder meer) in die uitspraak dat –kort gezegd- ten onrechte niet was uitgesloten dat voor een bepaalde periode zowel op het saldo-gevende bedrijf als op het saldo-ontvangende bedrijf de emissie werd uitgestoten ten behoeve waarvan de vergunning was ingetrokken.

Nieuwe ronde nieuwe kansen. Met twee voorschriften heeft het college getracht het gebrek te herstellen. Bepaald is dat zodra de afzonderlijke Nbw-vergunningen voor de saldo-ontvangers van kracht worden, de bij deze intrekking betrokken dierplaatsen buiten gebruik dienen te worden gesteld. Daarnaast is in het besluit per in te trekken onderdeel bepaald welk onderdeel geëffectueerd wordt zodra de Nbw-vergunning voor het saldo-ontvangende bedrijf is verleend en deze van kracht en onherroepelijk is geworden. Met effectuering wordt bedoeld dat de Nbw-vergunning van het saldo-gevende bedrijf wordt ingetrokken, aldus het college.

De Afdeling overweegt dat na het van kracht worden van de vergunning een situatie kan ontstaan waarin die vergunning niet langer van kracht is, hetgeen tot gevolg heeft dat de dierplaatsen op het saldo-gevende bedrijf weer in gebruik genomen mogen worden. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in het geval de vergunning van het saldo-ontvangende bedrijf in bezwaar of na een vernietiging door de rechter alsnog geweigerd wordt of in de omstandigheid dat de Nbw-vergunning van het saldo-ontvangende bedrijf wordt geschorst. De vraag of het saldo-gevende bedrijf op een bepaald moment dieren mag houden, met een bepaalde stikstofdepositie, is daarmee afhankelijk van de vraag of de vergunning van het saldo-ontvangende bedrijf van kracht is.

Een systeem waarmee de dierplaatsen van het saldo-gevende bedrijf eerst buiten werking worden gesteld en de intrekking van de Nbw-vergunning pas op een later moment definitief wordt, acht de Afdeling in strijd met het beginsel van rechtszekerheid.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan