Skip to main content

Evidente privaatrechtelijke belemmering

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 november 2014, nr. 201310721/1/A1 komt de rechtsfiguur van de evidente privaatrechtelijke beperking aan de orde. Wat speelde er?

Bij besluit van 23 mei 2012 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een nieuwe kap op het bestaande bijgebouw achter een woning in Bergen. Het bouwplan betreft de plaatsing van een zadeldak op een bestaand bijgebouw met een plat dak. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college heeft met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 1º van de Wabo, een omgevingsvergunning verleend. Aan de zijkant van de kap wordt een dakgoot gemaakt, die boven het naastgelegen perceel komt te hangen op 25 cm afstand van een gebouw dat op het naastgelegen perceel is gebouwd. De eigenaren van dat perceel hebben beroep aangetekend en gemeld dat zij daarvoor geen toestemming zullen verlenen.

De Afdeling is van mening dat het ontbreken van de toestemming, gelet op de afstand tussen beide gebouwen als een evidente privaatrechtelijke belemmering moet worden aangemerkt. De Afdeling verwijst daarbij naar een eerdere uitspraak; AbRvS 23 januari 2013, nr. 201206157/1/A1, waarin het ontbreken van overeenstemming over het beëindigen van een huurovereenkomst niet als privaatrechtelijke beperking werd aangemerkt. De reden daarvoor was dat de burgerlijke rechter zich nog over die privaatrechtelijke discussie diende uit te spreken.

Voor meer informatie over deze uitspraak, kunt u contact opnemen met Janike.