Skip to main content

Begrip gebouw onder Wabo

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 26 november 2014, nr. 201403030/1/A1 legt de Afdeling het begrip ‘gebouw’ uit.

De Afdeling overweegt dat uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wabo (Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, blz. 80, 81) blijkt dat een kruimelafwijking, een afwijking op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a,onder ten 2e Wabo, is bedoeld een voortzetting te zijn van de ontheffing opgenomen in artikel 3.23 van de Wro en vrijstelling uit artikel 19 lid 3 WRO (Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, blz. 34). Uit het tweede lid van deze bepaling blijkt dat onder gebouw wordt verstaan een gebouw als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Woningwet. Gelet op het voorgaande bestaat aanleiding voor het oordeel dat onder een ‘gebouw’ als bedoeld in artikel 4, aanhef en onderdeel 3 van bijlage II bij het Bor, eveneens moet worden verstaan een gebouw als bedoeld in dit artikel van de Woningwet. In dat artikel is bepaald dat onder een gebouw valt elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

In deze zaak stond ter discussie of een veranda als een gebouw moest worden aangemerkt. De veranda staat tegen de achtergevel van het pand, is overdekt en heeft twee zijwanden. De wand in de naar de tuin gerichte zijde is in het midden open en aan weerszijden voorzien van wanden die aansluiten op de zijwanden. Tevens staat vast dat de veranda voor mensen toegankelijk is. De Afdeling stelt, niet verrassend, vast dat de veranda een gebouw is als bedoeld in de voormelde bepaling van de Woningwet.

Hoewel de uitspraak gaat over de uitleg van een gebouw als bedoeld in artikel 4, aanhef en onderdeel 3 van bijlage II bij het Bor, verwacht ik dat de Afdeling deze lijn doortrekt in andere uitspraken over het begrip ‘gebouw’ onder de Wabo.

Voor meer informatie over deze uitspraak, kunt u contact opnemen met Janike.