Skip to main content

Evenementen en natuurbescherming

De uitspraak van de AbRvS van 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2026 betreft het vervolg op de tussenuitspraak van de Afdeling van 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3299. Aan de raad van Deventer was (onder meer) opgedragen om ten behoeve van het bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen deel A, evenemententerrein” onderzoek te doen naar de geluidbelasting van een groot evenement met een bezoekersaantal van maximaal 15.000 bezoekers.

Appellant stelt dat het houden van een groot evenement op basis van het herstel besluit niet meer uitvoerbaar is.
In het geluidsrapport is onder meer een worst-case berekening gemaakt van de effecten van een groot evenement op het omliggende Natura-2000 gebied “Rijntakken”. Gekeken moet dan worden naar het 24-uursgemiddeld equivalente geluidsniveau in plaats van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. In het geluidsrapport staat dat uit de resultaten blijkt dat tijdens een groot evenement waarbij sprake is van muziek- en stemgeluid een 24-uursgemiddeld equivalent geluidsniveau wordt bereikt van maximaal 62 dB(A). Hiermee is sprake van een overschrijding van de geluidsgrenswaarde die geldt volgens de vergunning op grond van de Wnb-vergunning van 55 dB(A). Om te kunnen voldoen aan de geluidsgrenswaarden die gelden, kan de duur van de muziek of het zendniveau worden beperkt. Bij een gelijkblijvend zendniveau zal de duur van de muziek moeten worden teruggebracht van 8 uur naar maximaal 100 minuten. Het stemgeluid kan wel 8 uur aanwezig blijven, zo staat in het geluidsrapport en is ook als zodanig geregeld in het herstelbesluit.

De Afdeling gelet op het vorenstaande niet in waarom de planregeling voor een groot evenement niet uitvoerbaar is.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan