Skip to main content

Concreet in zienswijze geuit initiatief meewegen en Dienstenrichtlijn

In de uitspraak van de AbRvS van 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2018 gaat het om de vraag of de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan voldoende rekening heeft gehouden met een particulier initiatief voor een ruimtelijke ontwikkeling. Van belang is of dat initiatief voldoende concreet is, tijdig aan hem kenbaar is gemaakt en de raad op het moment van de vaststelling van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan beoordelen.

De Lidl had in een zienswijze over ontwerpbestemmingsplan “Kom Hapert 2021” van de gemeente Bladel een plan voor uitbreiding van haar supermarkt gepresenteerd. Ze noemt oppervlakte en voegt een verbeelding met het gewenste bouwvlak bij. Dit beperkte concrete initiatief is volgens de Afdeling, anders dan de gemeenteraad stelde, tijdig kenbaar gemaakt in de zienswijze, zodat de raad de ruimtelijke aanvaardbaarheid had kunnen beoordelen.

Dat laatste had de raad “ten overvloede” overigens toch gedaan. Lidl voert verschillende gebreken in de beoordeling aan en wijst ook op de Dienstenrichtlijn. De beoordeling vindt in de ogen van de Afdeling geen genade.

De raad stelde dat laden en lossen aan de Kerkstraat vanwege verkeershinder ruimtelijk niet aanvaardbaar was. De raad heeft ten onrechte laden en lossen via het Pastoriepad niet afgewogen. Zonder de details te bespreken: ook de bedenkingen van de raad bij parkeren vinden in de ogen van de Afdeling geen genade, o.a. vanwege de mogelijkheid van dubbelgebruik van parkeerplaatsen in kernwinkelgebied. Verder wilde de eigenaar van de gronden van de beoogde uitbreidingslocatie in principe die gronden verkopen. Hierdoor is geen sprake van een evidente privaatrechtelijke belemmering waardoor het plan niet uitvoerbaar zou zijn.

Gelet op het oordeel dat de raad onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het initiatief ruimtelijk niet aanvaardbaar is vanwege verkeer en parkeren en uitvoerbaarheid, is de Afdeling van oordeel dat de raad ook onvoldoende heeft gemotiveerd, waarom de beperking van de mogelijkheid tot uitbreiding van een supermarkt, niet in strijd is met de Dienstenrichtlijn. Opvallend is dat de Afdeling verder niet op de Dienstenrichtlijn ingaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob