Skip to main content

Beoordeling weiden van vee en uitrijden mest in relatie tot natuurvergunning houden vee in de stallen

Het gaat in de uitspraak van de AbRvS van 3 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1687, om een handhavingsverzoek van MOB om op te treden tegen een veehouderij omdat de bedrijfsgronden worden beweid en er mest wordt uitgereden zonder natuurvergunning. Er volgt een lange complexe discussie, in eerste instantie bij de rechtbank Overijssel, over de vraag of voor dit gebruik een Wnb-vergunning is benodigd. Uiteindelijk volgen GS van Overijssel het spoorboekje zoals is opgenomen in de uitspraak van de Afdeling van 12 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2874. In deze uitspraak heeft de Afdeling uiteengezet op welke wijze de referentiesituatie kan worden bepaald evenals de gevolgen voor het beweiden van vee en het bemesten. De Afdeling accordeert de beoordeling die is gedaan door GS en alleen al om die reden is deze uitspraak de moeite van het lezen waard.

Uiteindelijk gaat het toch mis. De veehouderij beschikt niet over een natuurvergunning voor het houden van vee in stallen en GS hadden moeten beoordelen of de huidige bedrijfsactiviteiten, bestaande uit de activiteit stallen van vee en beweiden van vee, leiden tot significante gevolgen. Het college heeft ten onrechte de effecten van de stallen buiten beschouwing gelaten.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan