Skip to main content

“Erf” in de zin van Besluit Omgevingsrecht

In de uitspraak van de Afdeling van 7 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1481) is een last onder dwangsom aan de orde vanwege het zonder omgevingsvergunning hebben opgericht van een sauna en een berging/overkapping. Deze bouwwerken zijn opgericht op een kadastraal perceel waarvan een deel de bestemming “Wonen” heeft, en een deel de bestemming “Agrarisch met waarden”. De bouwwerken waar de last op ziet, staan op het gedeelte met de agrarische bestemming. Volgens appellanten maakt dit deel van het perceel onderdeel uit van het achtererfgebied bij de woning nu het gehele gebied is omheind en is ingericht en wordt gebruikt als tuin en alle gebouwen en bouwwerken worden gebruikt ten dienste van de woonbestemming. Nu de sauna en de berging/overkapping in het achtererfgebied liggen, zijn deze volgens appellanten op grond van artikel 2, aanhef en derde lid, aanhef en onder b, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), vergunningvrij.

De Afdeling overweegt dat het voor het antwoord op de vraag of dit perceelsgedeelte tot het achtererfgebied behoort, van belang is of het kan worden aangemerkt als erf in de zin van artikel 1, eerste lid, van bijlage II bij het Bor. Het uitgangspunt van de definitie voor erf is volgens de Nota van Toelichting dat het gehele perceel bij een hoofdgebouw in beginsel als erf kan worden aangemerkt en dat uit de systematiek van een bestemmingsplan kan voortvloeien dat bepaalde verder van het hoofdgebouw afgelegen delen van een perceel niet als erf aangemerkt kunnen worden.

De agrarische bestemming is niet gerelateerd aan de woning en mag alleen worden bebouwd en ingericht met bouwwerken ten behoeve van de bestemming “Agrarisch met waarden”. Aldus volgt volgens de Afdeling uit de plansystematiek dat het perceelsgedeelte waarop de sauna en de berging/overkapping staan, niet kan worden aangemerkt als erf, omdat het bestemmingsplan de inrichting als erf verbiedt. Gelet hierop heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat dit perceelsgedeelte niet tot het achtererfgebied behoort, zodat de sauna en de berging/overkapping niet vergunningvrij zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique