Skip to main content

Een smalle spuitvrije zone

27 maart 2020

Het is vaste rechtspraak dat een afstand van 50 meter tussen woningbouw en agrarische bedrijvigheid waarbij wordt gewerkt met gewasbeschermingsmiddelen in beginsel niet onredelijk is. De gemeenteraad van Rhenen stond een aanzienlijke afwijking van deze afstandsnorm toe in een bestemmingsplan waarmee hij de bouw van twee woningen nabij een perceel met boomteelt mogelijk maakte. Een afstand van maar 15 meter vond de raad in dit geval voldoende. De verpachter van het perceel met boomteelt kwam tegen het bestemmingsplan op en betoogde dat deze afstand te kort was en het verrichte onderzoek ondeugdelijk.

In zijn uitspraak van 25 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:869) oordeelde de Raad van State dat de verpachter een eigen belang had bij het onbelemmerde gebruik van het perceel voor boomteelt en daarom ontvankelijk was in zijn beroep. Maar het beroep zelf trof geen doel. Gegeven de heersende windrichting, de voorgeschreven windhaag van drie meter hoog en de aard van de toegepaste gewasbeschermingmiddelen was een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de twee woningen voldoende gewaarborgd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan