Skip to main content

Niet indienen zienswijze verschoonbaar?

20 maart 2020

AbRvS 18 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:814). Bij besluit van 20 december 2018 heeft de raad van de gemeente Den Haag het bestemmingsplan “Bohemen” vastgesteld. Het plan voorziet in een actuele planologische regeling voor de wijk Bohemen.

VvE Balsemienlaan (VvE) kan zich niet verenigen met het plan omdat zij vreest dat een extra bouwlaag aan de Campanulastraat 27-85 mogelijk wordt gemaakt. VvE heeft geen zienswijze over het ontwerpplan naar voren gebracht. Zij vindt dat dit aan haar redelijkerwijs niet kan worden verweten omdat het plan gewijzigd is vastgesteld en het beroep alleen tegen enkele wijzigingen is gericht. Verder heeft zij aangevoerd dat zij op het verkeerde been is gezet door de gemeente omdat uit een samenvatting bij het ontwerpbestemmingsplan bleek dat de huidige feitelijke situatie vastgelegd zou worden in het bestemmingsplan.

Volgens de Afdeling is van de bestreden planonderdelen alleen de maximumgoothoogte gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Deze goothoogte is gewijzigd van 11 naar 13 m. Om deze reden kan VvE in zoverre niet worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Voor zover VvE aanvoert op het verkeerde been gezet te zijn overweegt de Afdeling dat die kennisgeving voldoet aan de wettelijke eisen. Van belanghebbenden mag verwacht worden dat zij niet louter afgaan op de weergave van de zakelijke inhoud. Het niet naar voren brengen van een zienswijze door VvE is derhalve niet verschoonbaar. Dit betekent dat de aangevoerde gronden die o.a. zien op het opnemen van binnenplanse afwijkingsbevoegdheden in het bestemmingsplan niet kunnen worden behandeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob