Skip to main content

Dit is geen aanvraag, deel 4

Retailplan heeft bestuursrechtelijk Nederland een dienst bewezen door jurisprudentie te ontwikkelen over de uitleg van het begrip ‘aanvraag‘. In de uitspraak van de AbRvS van 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:189, deel 4 uit deze serie in de Omgevingsflits. Retailplan heeft bij brief van 3 augustus 2015 aan het college van Oostellingwerf een brief gestuurd met de aanduiding “Betreft: Plan voor herontwikkeling Dertien Aprilstraat 46 Oosterwolde”. Het plan is om het bouwwerk weer te gaan opbouwen en te gebruiken ten behoeve van detailhandel met horecafunctie. Bij de brief is een kaveltekening gevoegd en wordt verzocht om medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. Voorts wordt gemeld dat er nog een aantal onvolkomenheden aan het plan zitten en Retailplan het plan graag bij de verantwoordelijk wethouder zou willen toelichten.   Net als in de drie andere procedures komt de Afdeling tot de conclusie dat dit onvoldoende is om de brief als aanvraag aan te merken. Ook de onderbouwing is dezelfde; Retailplan heeft in de brief niet eenduidig en ondubbelzinnig kenbaar gemaakt dat is beoogd een aanvraag in te dienen. De brief die in deze zaak aan de orde is bevat slechts een summiere en globale omschrijving van een plan tot herontwikkeling van de locatie en in de brief wordt geheel in het midden gelaten op welke vorm van detailhandel en op welke vorm van horeca deze brief betrekking heeft. Ook ontbreekt ieder inzicht in de omvang van de gewenste functies en hoe de oppervlakte zal worden verdeeld over deze functies. Verder is van belang dat de brief van 3 augustus 2015 afsluit met het verzoek om te worden uitgenodigd voor een gesprek met de verantwoordelijke wethouder om een toelichting te mogen geven. Van belang is verder volgens de Afdeling dat Retailplan een deskundige is op het gebied van de ruimtelijke ordening van wie mag worden verwacht dat zij op de hoogte is van de reguliere wijze van indiening van een aanvraag om omgevingsvergunning, namelijk via het Omgevingsloket, of met gebruikmaking van het formulier als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het Bor.   Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike