Ladder duurzame verstedelijking, kern is regio

10 februari 2018

De uitspraak van de AbRvS van 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:287 is opgenomen vanwege de overwegingen over de behoeftetoets die ten behoeve van de toets aan art. 3.1.6 Bro (ladder voor duurzame verstedelijking) is uitgevoerd. De procedure draait om een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit voor het bouwen van een garage met showroom met een omvang van 3.100 m2, waarvan 870 m2 bebouwing in Markelo.   De behoefte aan de garage en showroom is onderzocht, daarbij is uitgegaan van de behoefte binnen de kern Markelo. Dit was volgens de rechtbank onjuist, uitgegaan dient te worden van de regionale behoefte, waarbij onder “regio” een groter gebied diende te worden verstaan dan alleen de kern Markelo. In dit geval overweegt de Afdeling anders. De Afdeling wijst op eerdere uitspraken waarin is bepaald dat van geval tot geval moet worden bezien welk schaalniveau past bij de behoefte. Bij dit onderzoek gaat het, zo volgt uit de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling, niet alleen om de kwantitatieve behoefte.

Het kan ook gaan om de kwalitatieve behoefte, zijnde de behoefte aan het specifieke karakter van de voorziene stedelijke ontwikkeling, zie AbRvS 11 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3444. In de Nota van toelichting bij artikel 3.1.6., tweede lid, van het Bro (Stb. 2012, 388, blz. 34 en 49-50) is vermeld dat ook een lokale behoefte aan een stedelijke ontwikkeling door de regio onderdeel kan worden gemaakt van de regionale behoefte. De garage en showroom legt zich toe op onderhoud en verkoop van elektrische auto’s en een voorziening voor elektrisch autorijden in de vorm van een snellaadstation. In Markelo en omgeving is geen openbare voorziening voor het snel opladen van elektrische auto’s voorhanden.

Het bedrijfsplan voorziet in de aanleg van drie openbaar bruikbare laadpunten en zal zich ook steeds meer richten op die vorm van autorijden. In de ruimtelijke onderbouwing is uiteengezet dat uit het klantenonderzoek blijkt dat sprake is van een regionale behoefte (regio Markelo). Gelet hierop voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale behoefte als bedoeld in artikel 3.1.6., tweede lid, onder a, van de Bro.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.