Skip to main content

Directe planschade en overgangsrecht oude planologische regime

20 maart 2020

Verzoeker heeft het gemeentebestuur van Zuidplas verzocht om een tegemoetkoming in de planschade vanwege een wijziging van het planologische regime op zijn eigen percelen. Voorheen vigeerde op de percelen aan agrarische bestemming, onder het nieuwe planologische regime vigeert ter plaatse de bestemming ‘Natuur’. Volgens het gemeentebestuur is de schade beperkt, omdat het agrarische gebruik op grond van het overgangsrecht van het niet plan kan worden voortgezet. Over dit aspect wordt onder meer gestreden bij de AbRvS.

De AbRvS overweegt dat schade in de vorm van waardevermindering van een onroerende zaak niet kan worden voorkomen door voortzetting van het gebruik van de onroerende zaak onder het overgangsrecht. Dit geldt ongeacht of verzocht wordt om een tegemoetkoming in indirecte of directe planschade. Bij inkomensschade kan dit anders zijn, omdat dan voortgezet gebruik op basis van het overgangsrecht een deel van de schade weg kan nemen omdat nog gedurende een bepaalde tijd inkomsten kunnen worden gegenereerd op basis van het bestaande gebruik. In casu was echter uitsluitend waardevermindering van de onroerende zaak aan de orde, zodat het overgangsrecht niet mocht worden betrokken bij de planvergelijking (AbRvS, 18 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:793).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke