Skip to main content

Toepassing ruimte voor ruimte-regeling ondeugdelijk gemotiveerd

20 maart 2020

AbRvS 18 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:804). Bij besluit van 18 december 2018 heeft de raad van de gemeente Westvoorne het bestemmingsplan “Sanering Glastuinbouw [locatie 1]” vastgesteld. Op het perceel aan de [locatie 1] te Rockanje bevindt zich het glastuinbouwbedrijf van belanghebbenden. Zij zijn met het gemeentebestuur overeengekomen om het glastuinbouwbedrijf te beëindigen in ruil voor de bouwmogelijkheid van vier compensatiewoningen op hun perceel.

Appellanten betogen dat het plan ten onrechte een bouwmogelijkheid van vier compensatiewoningen aan het perceel toekent. Volgens de structuurvisie maakt de gemeente Westvoorne gebruik van een gemeentelijke uitwerking van de provinciale “Ruimte voor Ruimte”-regeling. De provinciale regeling houdt in dat voor de sloop van iedere 1000 m2 bedrijfsbebouwing of 5000 m2 kassen een woning mag worden teruggebouwd, met een maximum van drie. De gemeentelijke uitwerking voor Westvoorne houdt in dat B&W kunnen besluiten dat het maximum aantal van 3 compensatiewoningen wordt losgelaten.

Volgens de Afdeling bieden het bestreden besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken onvoldoende inzicht hoe de raad in het licht van de hiervoor genoemde regeling tot een bouwmogelijkheid van vier compensatiewoningen op het perceel is gekomen. Volgens de Afdeling is niet inzichtelijk gemaakt hoeveel oppervlakte aan op het perceel aanwezige opstallen, in de vorm van glas (kassen) en overige bedrijfsbebouwing, precies wordt gesaneerd. Er is een berekening overgelegd, maar deze berekening biedt geen inzicht hoe deze getallen tot stand zijn gekomen. Verder heeft de raad ter zitting toegelicht dat deze berekening is gebaseerd op een taxatie die is verricht door een externe partij, maar dat de raad deze taxatie niet in bezit heeft. Volgens de Afdeling berust het plan in strijd met artikel 3:46 Awb niet op een deugdelijke motivering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob