Skip to main content

De redactie van een machtiging

In de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de AbRvS van 1 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2946 wordt namens MOB geprocedeerd tegen een ontgrondingsvergunning. Door de vergunninghouder wordt de ontvankelijkheid van dit beroep bestreden; de machtiging van MOB is ontoereikend omdat deze betrekking heeft op procedures omtrent veehouderijen. Naar het oordeel van de Afdeling is de machtiging inderdaad niet toereikend.

De Afdeling heeft vervolgens het onderzoek heropend en de gelegenheid geboden om het verzuim te herstellen. In de nieuwe machtiging kan MOB, kort gezegd, worden vertegenwoordigd in procedures die verband houden met de Wnb. Punt is dat het bestreden besluit is verleend op 25 november 2016 op grond van de Nbw 98 (oud) (voor inwerkingtreding van de Wnb). Bovendien heeft de machtiging ook nog eens betrekking heeft op procedures na 1 april 2017. Naar het oordeel van de Afdeling is het verzuim niet hersteld en wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan