Skip to main content

Rekening houden met concreet initiatief bij vaststellen bestemmingsplan

De eigenaar van een kantoorgebouw op het stationsterrein Driebergen-Zeist diende op 9 maart 2015 per e-mail een principe-verzoek met schetsplan in bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug om de vloeroppervlakte te mogen uitbreiden. Ongeveer een jaar later stelde de raad een bestemmingsplan vast, waarin dit initiatief niet was meegenomen. Dit, hoewel de eigenaar door middel van een zienswijze op het ontwerp-plan hiervoor nog eens aandacht had gevraagd. Volgens de raad was geen sprake van een concreet initiatief, omdat het plan al enkele maanden na indiening ervan op ambtelijk niveau was afgehandeld en was afgewezen (althans volgens de gemeente; de eigenaar had een wat ander beeld van de uitkomst van dit overleg). De Afdeling gaat hierin niet mee. In haar tussenuitspraak van 1 november 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2948) oordeelt zij dat door de indiening van de zienswijze het bouwplan ‘nog steeds dan wel alweer’ actueel is. De gemeenteraad had er daarom toch rekening mee moeten houden en genoegzaam moeten motiveren waarom het plan op stedenbouwkundige bezwaren stuitte.

Voor meer informatie over deze uitspraken kunt u contact opnemen met Jan