Skip to main content

Curator persoonlijk overtreder of slechts q.q.?

13 maart 2020

In de uitspraak van de Afdeling van 26 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:598) komt de vraag aan de orde of een curator in persoon als overtreder kan worden aangemerkt en dus met een last onder dwangsom kan worden aangeschreven. De Afdeling beantwoordt die vraag ontkennend.

De Afdeling wijst erop dat een curator van het moment van faillietverklaring verantwoordelijk is voor het naleven van de voorschriften van de milieuvergunning die is verleend voor de inrichting van de failliete rechtspersoon. Als beheerder van de boedel kan de curator aldus overtreder zijn. Maar de curator in persoon vertegenwoordigt de boedel niet, dus in persoon kan hij niet als overtreder worden aangemerkt. Daaraan kan niet afdoen dat er rechtspraak (van de civiele rechter) is op grond waarvan een curator persoonlijk aansprakelijk kan zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique