Skip to main content

Aanvraag niet ontvankelijk?

20 maart  2020

De uitspraak van de AbRvS van 18 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:780) ziet op de vraag of het college van Dordrecht aan aanvraag om een omgevingsvergunning terecht buiten behandeling heeft gelaten. De aanvrager zou onvoldoende gegevens hebben overgelegd ten aanzien van de uitweg, het straatpeil, de archeologische waarden en het bodemonderzoek.

Onder meer speelt de vraag of de ontsluitingswegen onderdeel uitmaakten van de aanvraag. Deze staat met een groene stippellijn op een situatietekening opgenomen. Er is geen formulier voor het aanvragen van een weg bij de aanvraag gevoegd. Met de situatiekaarten waarop de ontsluitingswegen met een groene stippellijn staan vermeld, heeft de aanvrager gevolg gegeven aan een verzoek van het college om informatie te verstrekken over de uitwegen van de woningen.

Het college heeft de aanvrager verzocht om een rapport waarin de archeologische waarde van het terrein wordt beoordeeld. Bij de aanvraag is een archeologisch rapport ingediend. Daarmee is aan het ontvankelijkheidsvereiste voldaan, tenzij op voorhand duidelijk is dat het ingediende rapport dermate minimaal is dat een beoordeling van de effecten op de archeologische waarde niet kan plaatsvinden. Of de rapporten inhoudelijk voldoende zijn, komt aan de orde bij de inhoudelijke beoordeling.

Volgens het college zouden bij een geactualiseerd bodemrapport vier onderliggende bodemrapporten ontbreken. Het college had echter alleen verzocht om een geactualiseerd bodemrapport. Verder was het duidelijk dat de onderliggende bodemrapporten bestonden omdat deze in het geactualiseerde bodemrapport waren beschreven. Deze waren niet overgelegd, maar dat is later alsnog gedaan. Ook dit vormt volgens de Afdeling geen grond voor het buiten behandeling laten van de aanvraag.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike