Skip to main content

Corona-maatregelen als bijzondere omstandigheid?

22 januari 2021

Een ogenschijnlijk eenvoudige handhavingskwestie blijkt zich lang te kunnen voortslepen tot – ongetwijfeld – frustratie van de verzoeker om handhaving. Een kort overzicht van de voorgeschiedenis. Op een recreatiepark ten noorden van Arnhem wordt permanent gewoond en dat is verboden. De houder van een persoons- en objectgebonden omgevingsvergunning vraagt het college, in vermoedelijk begin 2017, om handhavend op te treden tegen die illegale bewoning omdat het – naar het oordeel van verzoeker – een negatieve invloed heeft op het leef-en woonklimaat op het recreatiepark.

Het verzoek om handhaving wordt afgewezen en ook na bezwaar blijft het besluit in stand. De Afdeling geeft in een tussenuitspraak op 24 juli 2019 het college de opdracht beter te motiveren waarom van handhavend optreden wordt afgezien. De motivering dat er – samengevat – sprake is van soms meervoudige problematiek bij de bewoners kan zonder dat er een inventarisatie is gemaakt per individueel geval, niet door de beugel, aldus de Afdeling. Het college voldoet niet aan deze tussenuitspraak, de noodzakelijke inventarisatie is er nog steeds niet, en de Afdeling vernietigt het besluit op bezwaar. Daarbij wordt het college opgedragen in de uitspraak van 15 januari 2020, opnieuw een besluit te nemen op het ingediende bezwaarschrift. Op 6 maart 2020 wordt dat nieuwe besluit genomen en – kort en goed – stelt het college dat er bijzondere omstandigheden zijn die zich tegen handhaving verzetten: de Corona-maatregelen. Tegen nieuwe gevallen wordt opgetreden, tegen bestaande gevallen niet.

Ook dit besluit kan de goedkeuring van de Afdeling niet krijgen. De Afdeling ziet in de uitspraak van 20 januari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:106) – wat mij betreft terecht – niet in waarom niet handhavend kan worden opgetreden, maar bijvoorbeeld een lange begunstigingstermijn kan worden geboden. De Afdeling vraagt (wederom) maatwerk van het college. Aan het college om dat maatwerk binnen 10 weken te leveren. Wat mij betreft is het leerpunt uit deze uitspraak: Corona-maatregelen zijn niet zonder meer een reden om van handhaving af te zien. Maatwerk leveren, ook in deze tijd, is het devies.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco