Skip to main content

Concurrent die zelf illegaal handelt, belanghebbende?

In AbRvS 13 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1979, gaat het over een verzoek om handhavend op te treden tegen het recreatief verhuren van woningen. Degene die om handhaving heeft verzocht, is als concurrent te beschouwen. Daarbij wordt evenwel het standpunt ingenomen dat deze concurrent daarbij zelf handelt in strijd met wet- en regelgeving. De rechtbank had daaraan de consequentie verbonden dat de concurrent niet als belanghebbende kan worden aangemerkt.

De Afdeling deelt dit oordeel van de rechtbank niet. De Afdeling overweegt in dat kader dat degene wiens concurrentiebelang rechtstreeks is betrokken bij een besluit, als belanghebbende is aan te merken. Bij concurrenten gaat de Afdeling er in beginsel van uit dat feitelijke gevolgen (zoals omzetverlies) kunnen worden ondervonden indien de concurrent werkzaam is in hetzelfde marksegment en in hetzelfde verzorgingsgebied als de activiteit waarop het besluit betrekking heeft. Anders dan de rechtbank heeft overwogen, is naar het oordeel van  de Afdeling voor de vraag of verzoeker om handhaving in hun hoedanigheid als concurrent als belanghebbende bij het handhavingsverzoek kan worden aangemerkt, niet relevant of hij zelf in strijd met wet- en regelgeving woningen verhuurt voor recreatief nachtverblijf. Van belang is slechts of er feitelijk bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend in hetzelfde verzorgingsgebied en marktsegment als waarin de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden ter plaatse van de woningen waar de handhavingsverzoeken over gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique