Skip to main content

Bouwkavel niet bereikbaar, strijd Bouwbesluit

In de uitspraak van de AbRvS van 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1266 speelt de vraag of het college van Zutphen terecht een omgevingsvergunning voor de bouw van 7 woningen heeft geweigerd omdat niet wordt voldaan aan onder meer artikel 6.37 van het Bouwbesluit 2012. Het gebied waarin de woonpercelen liggen, is nog in ontwikkeling en volgens het college is het onduidelijk of de percelen kunnen worden ontsloten. De uitspraak kan met name van belang zijn bij onbedoelde bouwmogelijkheden in een bestemmingsplan, bijvoorbeeld bij “witte vlekken” in bestemmingsplannen. In artikel 6.35 Bb staat dat een bouwwerk bereikbaar moet zijn voor hulpverleningsdiensten zodat tijdig bluswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In art. 6.37 Bb worden eisen aan de breedte van de ontsluitingswegen gesteld voor ontsluitingswegen die langer zijn dan 10 meter, waarmee wordt bewerkstelligd dat een voertuig van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten het perceel kunnen bereiken. Zowel ten tijde van het primaire besluit als ten tijde van het besluit op bezwaar was direct ten noorden van de woonpercelen geen weg aanwezig. Een in het verleden aanwezig bouwstraat was voorafgaand aan het primaire besluit al verwijderd. Vast staat dat de toegangen van de in het bouwplan opgenomen woningen op meer dan 10 m van een openbare weg zijn voorzien en er geen verbindingswegen tussen de woonpercelen en een openbare weg aanwezig waren. Ten tijde van voormelde besluiten stond niet vast dat een weg ter ontsluiting van de woonpercelen zou worden gerealiseerd. Onder deze omstandigheden is de Afdeling van mening dat moet worden geoordeeld dat de woningen, zoals opgenomen in het bouwplan, niet bereikbaar zijn voor hulpverleningsdiensten. Het college heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat het bouwen van de woningen niet voldoet aan de artikelen 6.35 en 6.37 van het Bouwbesluit.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike