Skip to main content

Verlenen binnenplanse afwijking voor andere bedrijfscategorie

In de uitspraak van 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1420 heeft het college van Almelo een omgevingsvergunning met een binnenplanse afwijking verleend voor een het bouwen van een onbemand tankstation met “Groen gas”. Een concurrent voert aan dat het college niet bevoegd was de omgevingsvergunning te verlenen.  Volgens de planregels is het perceel bestemd voor bedrijven tot en met categorie 2 zoals deze voorkomen in de bij de planregels behorende bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten. Het bouwplan voorziet in de opslag en verkoop van motorbrandstoffen. De opslag en verkoop van motorbrandstoffen komt niet voor in de Staat van Bedrijfsactiviteiten en wordt in de planregels als strijdig gebruik met het bestemmingsplan aangemerkt. In het bestemmingsplan is een bevoegdheid opgenomen voor het verlenen van een binnenplanse afwijking voor bedrijven die naar aard, omvang en invloed op de omgeving gelijk zijn te stellen met de bedrijven zoals toegelaten in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, maar in deze bijlage niet staan vermeld. Het college heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Het college is van mening dat het tankstation voor Groengas kan worden vergeleken met een regulier tankstation (zonder lpg), in welk geval ook sprake is van een bedrijf in de categorie 2. De Afdeling stelt echter vast dat in de Staat van Bedrijfsactiviteiten geen tankstations of daarmee vergelijke bedrijven zijn opgenomen. Daarom was het college niet bevoegd de omgevingsvergunning te verlenen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike