Skip to main content

Bosomvormingsmaatregelen, aantasting leefgebied zwarte specht

29 augustus 2017

In de uitspraak van de AbRvS van 29 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:847 gaat het om een Nbw 98 (oud) vergunning voor de uitbreiding van een camping in de Veluwe. Door appellanten wordt naar voren gebracht dat als gevolg van de uitbreiding ongeveer 3 hectare van de Veluwe minder geschikt wordt als leefgebied van de zwarte specht, terwijl er minder dan 400 paren aanwezig zijn in het gebied. Het aantal van 400, dat wordt genoemd in de instandhoudingsdoelstelling van de betreffende vogelsoort, moet volgens appellanten worden gehaald.   De Afdeling verwijst nog eens naar de uitspraak van 11 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:735 waarin de Afdeling heeft overwogen dat een Natura 2000-gebied toch kan voldoen aan de doelstelling voor de draagkracht indien minder vogels aanwezig zijn dan het aantal dat in de instandhoudingsdoelstelling voor deze vogelsoort wordt genoemd. Het gaat erom dat wordt verzekerd dat het leefgebied voldoende draagkracht behoudt voor het in de doelstelling genoemde aantal. De genoemde aantallen zijn bovendien geen streefaantallen, maar zijn slechts een indicatie voor de gewenste draagkracht van het gebied (AbRvS 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:321).

Gezien recente populatiegegevens van de zwarte specht van SOVON waar appellanten naar hebben verwezen, waarvan het college de juistheid niet heeft weerlegd, volgt de Afdeling het college niet in de stelling dat de broedpopulatie van zwarte spechten op de Veluwe een positieve trend laat zien. Temeer nu ook in een rapport van Ecogroen-rapport is vermeld dat de trend van de populatie op de Veluwe onduidelijk is. Deze omstandigheid acht de Afdeling niet doorslaggevend voor de vraag of het college de vergunning terecht heeft verleend. De Afdeling overweegt als volgt. De beoogde uitbreidingslocatie van 3 hectare behoudt in de wintermaanden de functie als foerageergebied. Ook blijven de oude bomen in het gebied behouden. Als mitigerende maatregel wordt de kwaliteit van 15 hectare productiebos langs de Leuvenumseweg, dat ook binnen het Natura 2000-gebied “Veluwe” ligt, verbeterd. Daarbij zal op korte termijn de structuur van dat bosperceel verbeteren door het kappen van naaldbomen. Ook zal de rust in dat bosperceel toenemen door het onmiddellijk afsluiten van wandelpaden die zich daar bevinden. Het bosperceel op die locatie verbetert daardoor als leefgebied voor de zwarte specht. De Afdeling acht het niet aannemelijk dat de draagkracht van de Veluwe voor de zwarte specht als gevolg van de verleende vergunning zal verminderen en evenmin, dat het behalen van instandhoudingsdoelstelling in gevaar komt.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan