Skip to main content

Bij verzoek om aanvulling van aanvraag moet termijn worden gesteld

Het college van gedeputeerde staten heeft bij besluit van 17 juli 2015 ingestemd met een saneringsplan met betrekking tot een geval van verontreiniging in Voorschoten. De sanering heeft betrekking op een bodemverontreiniging die is ontstaan tijdens de exploitatie van een zilverfabriek. De locatie van de voormalige zilverfabriek is verontreinigd, maar ook de omgeving van het perceel is verontreinigd. De eigenaar van een nabijgelegen perceel, waar zich een deel van deze verontreiniging bevindt, heeft beroep ingesteld tegen het saneringsplan. De vraag die voorligt of ten tijde van het besluit tot instemming met het saneringsplan nog bevoegdelijk een besluit door het college van gedeputeerde staten kon worden genomen. Het antwoord op deze vraag wordt in de uitspraak van de AbRvS 21 september 2016, nr. ECLI:NL:RVS:2016:2527 ontkennend beantwoord. Daarbij is het volgende van belang. De wetgever heeft bepaald in artikel 39 Wbb dat indien niet tijdig – binnen 15 weken, eventueel één keer te verdagen met 15 weken – wordt ingestemd met een saneringsplan, de instemming van rechtswege is verleend. Niet in geschil is dat deze termijn op 15 juli 2015 is geëindigd. Het college van gedeputeerde staten en de eigenaar van het perceel betogen echter dat de beslistermijn is opgeschort ingevolge artikel 4:15 Awb omdat het college de eigenaar van het perceel meermalen mondeling en per email om gegevens heeft gevraagd in verband met de beslissing over het saneringsplan. Nu echter – onder verwijzing naar eerdere rechtspraak van de Afdeling van 6 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE9864, en 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1453 – geen termijn is gesteld voor de aanvulling van de aanvraag kan deze niet kan worden aangemerkt als een krachtens artikel 4:5, eerste lid, Awb gedane uitnodiging om de aanvraag aan te vullen, die ingevolge artikel 4:15 Awb leidt tot het opschorten van de beslistermijn. Gezien het voorgaande is op 16 juli 2015 van rechtswege ingestemd met het saneringsplan. Het college was niet bevoegd om de dag erna opnieuw in te stemmen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco