Skip to main content

Bewijs overtreding last onder dwangsom door wie?

De uitspraak AbRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:469, is een bevestiging van eerdere rechtspraak dat het bewijs van overtreding van een last onder dwangsom moet worden geleverd door een deskundige medewerker van het bevoegd gezag.

In dit geval had appellant B&W verzocht om invordering van een last die al eerder was opgelegd aan een nabijgelegen melkrundveehouderij. Die last verbood de melkrundveehouderij om een bepaalde inrit te gebruiken voor landbouw- en vrachtverkeer.

Bij zijn verzoek om invordering had appellant een eigengemaakte foto meegestuurd, waarop is te zien dat een vrachtwagen de inrit gebruikt. Volgens B&W kon de foto niet als bewijs dienen, nu die foto niet is gemaakt door een deskundige medewerker van het bevoegde gezag. Appellant stelt dat zijn foto wel als bewijs kan dienen, omdat een overtreding van de ruim geformuleerde last anders nooit zou kunnen worden aangetoond.

Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak van 25 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3632, overweegt de Afdeling dat aan een invorderingsbesluit een deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden ten grondslag moet liggen en dat de waarneming van feiten en omstandigheden die leiden tot verbeurte van een dwangsom dient te worden gedaan door een ter zake deskundige medewerker van het bevoegd gezag.

De argumenten van appellant zijn voor de Afdeling geen reden om af te wijken van deze lijn. Een ter zake deskundig medewerker dient de waarneming te doen van overtreding van de last en de handhaafbaarheid van de last kan in een procedure over invordering niet meer ter sprake komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique