Bestemmingsplan en verkeer IMRO-nummer: bezonning

De gemeenteraad van Westland stelt het bestemmingsplan “Chrysantenstraat te Naaldwijk” vast.

Om te beginnen gaat de Afdeling in de uitspraak 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:500, soepel om met het feit dat op de gemeentelijke website en in de Staatscourant naar het plan wordt verwezen met een ander IMRO-nummer dan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het nummer zou volgens de gemeenteraad alleen gewijzigd zijn vanwege een technische noodzaak. “De beroepsgrond van [appellant] en anderen over de vermelding van het IMRO-nummer in de publicatie heeft betrekking op een mogelijke onregelmatigheid van na de datum van het bestreden besluit en kan reeds om die reden de rechtmatigheid van het besluit niet aantasten. Deze mogelijke onregelmatigheid kan derhalve geen grond vormen voor de vernietiging van het bestreden besluit,” aldus de Afdeling.

Er wordt verder aangevoerd dat de gemeenteraad ten onrechte heeft geconcludeerd dat er sprake zal zijn van een aanvaardbare bezonningssituatie. De gemeenteraad vindt dat hij terecht de zogeheten lichte TNO-norm hanteert bij alle nieuwbouwprojecten in de gemeente. Onder verwijzing naar de uitspraak van 4 maart 2009, zaak nr. 200801092/1, overweegt de Afdeling dat voor de bezonning van woningen geen wettelijke normen bestaan. Dat neemt echter niet weg dat in het kader van een bestemmingsplan een afweging dient plaats te vinden van alle bij het gebruik van de gronden betrokken belangen, waaronder het belang van omwonenden bij een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Blijkens de bezonningsstudie heeft de raad de bezonningssituatie getoetst aan de lichte TNO-norm. Deze norm gaat uit van minimaal twee bezonningsuren per etmaal in de periode van 19 februari tot en met 21 oktober ter plaatse van het midden van de vensterbank aan de binnenkant van het raam. De raad heeft uiteengezet dat hij de lichte TNO-norm voor alle nieuwbouwprojecten in de gemeente hanteert en dat in de visie van de raad in ieder geval sprake is van een aanvaardbare bezonningsituatie indien wordt voldaan aan de lichte TNO-norm. In bijzondere omstandigheden kan echter van de lichte TNO-norm worden afgeweken, aldus de raad. Voorts heeft de raad bij zijn keuze voor de lichte TNO-norm van belang geacht dat de wens om gebruik te maken van inbreidingslocaties niet te zeer wordt belemmerd. Daar tegenover hebben appellanten met de verwijzing naar de leeftijd van de norm en de gestelde onduidelijkheden niet aannemelijk gemaakt dat deze norm achterhaald is of anderszins niet meer kan worden toegepast. Gelet hierop acht de Afdeling de keuze om voor de beoordeling van de bezonningssituatie de lichte TNO-norm te hanteren niet onredelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.