Skip to main content

Beweiden en bemesten en het bestemmingsplan

17 januari 2020

Het asielzoekerscentrum in Aalten is in 2017 gesloten en de gebouwen zijn inmiddels nagenoeg allemaal gesloopt. Op grond van het bestemmingsplan kende het perceel een maatschappelijke functie. De gemeenteraad wenst een nieuwe bestemming voor de percelen en kent een deel van het gebied een (extensieve) agrarische functie toe, waar bemesting en beweiding mogelijk zijn. Een plaatselijke stichting kan zich niet met deze bestemming verenigen omdat de toegekende agrarische functie, vanwege de mogelijkheid om te beweiden en bemesten, leidt tot stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Korenburgerveen. De Afdeling oordeelt over dit beroep in de uitspraak van 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:99. Wat betreft bemesten, neemt de gemeenteraad een ander standpunt in dat in het bestreden besluit is opgenomen. Dat resulteert in een vernietiging.

Ook wat betreft het beweiden gaat het mis voor de gemeenteraad. Wat betreft beweiden voorziet het plan in een ruimtelijke ontwikkeling die mogelijk leidt tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de feitelijk, planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van het plan. Dit betekent dat het plan significante gevolgen kan hebben en passend beoordeeld moet worden, hetgeen de raad niet heeft gedaan. De raad heeft het plan, voor zover dat betreft de gronden met de bestemming “Agrarisch met waarden” en voor zover binnen die bestemming beweiden is toegestaan, vastgesteld in strijd met artikel 2.8, derde lid, van de Wnb.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco