Skip to main content

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte; bekendmaking delegatiebesluit

AbRvS 17 augustus 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2394). De raad van de gemeente Boekel heeft het bestemmingsplan “Omgevingsplan Buitengebied 2016” (het moederplan) vastgesteld. Dit betreft een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarnaast heeft de raad op 28 maart 2018 een delegatiebesluit genomen waarbij de raad de bevoegdheid heeft gedelegeerd aan het college om een herziening van delen van het moederplan vast te stellen. Het college heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt door het bestemmingsplan “Omgevingsplan: Veegplan 5” vast te stellen. Met dit plan is beoogd om naast de bestaande paardenhouderij nieuwe nevenactiviteiten mogelijk te maken.

De Afdeling stelt vast dat het delegatiebesluit bekend had moeten worden gemaakt op de wijze beschreven in artikel 139 en 140 van de Gemeentewet, zoals deze artikelen luidden ten tijde van belang. In dit geval is dat niet gebeurd, zodat het delegatiebesluit moet worden geacht niet in werking te zijn getreden. De Afdeling ziet aanleiding om dit gebrek met toepassing van artikel 6:22 van Awb te passeren omdat belanghebbenden niet door dit gebrek zijn benadeeld. In dit verband is relevant dat de inhoud van het delegatiebesluit beschikbaar is gesteld op de website van de gemeente, waarop ook het bestemmingsplan is te raadplegen, terwijl bij de bekendmaking van de bestreden bestemmingsplannen naar deze vindplaats is verwezen. Ook hebben appellanten geen beroepsgrond over de bevoegdheid van het college en de kenbaarheid van het delegatiebesluit aangevoerd en blijkt uit hun beroepschriften dat de inhoud van het delegatiebesluit bij hen bekend is.

Verder overweegt de Afdeling dat het college heeft beoogd dat recreatie op het perceel ondergeschikt moet blijven aan de paardenhouderij, maar volgens de Afdeling is dit in het bestemmingsplan onvoldoende geborgd. Zo is niet duidelijk aan de hand van welke criteria wordt beoordeeld of de recreatieve mogelijkheden op het perceel ondergeschikt zijn aan de paardenhouderij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob