Skip to main content

Bestemmingsplan: nieuwe ontwikkelingen

In de tussenuitspraak van 8 april 2015, met nummer 201400041/1/R2, staat het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’ van de gemeente Groesbeek centraal. Twee van de acht appellanten stellen zich op het standpunt dat de door hun gewenste ontwikkelingen ten onrechte niet zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Eén van de appellanten slaagt in zijn beroep, de andere niet.

Het succesvolle beroep richt zich tegen het ontbreken van de mogelijkheid om een bed & breakfast met een oppervlakte van 70 m2 te exploiteren. Het bestemmingsplan maakt de activiteit wel mogelijk maar niet in de omvang zoals appellant die wenst. De AbRvS overweegt dat het initiatief van appellant voldoende concreet was en ook tijdig kenbaar is gemaakt. In dat kader wordt opgemerkt dat appellant als bijlage bij zijn zienswijze een ondernemersplan heeft overgelegd. Daarin is aangegeven dat het plan betrekking heeft op het realiseren van een bed & breakfast met twee familiekamers. In het ondernemersplan waren de afmetingen van de twee familiekamers niet opgenomen. Naar het oordeel van de AbRvS lag het in dit geval evenwel op de weg van de gemeenteraad om daarnaar te informeren alvorens het bestemmingsplan kon worden vastgesteld. Daarbij merkt de AbRvS tevens op dat het niet ongebruikelijk is om in een bestemmingsplan 70 m2 toe te staan. De AbRvS komt dan ook tot de conclusie dat de gemeenteraad de planregels niet met de vereiste zorgvuldigheid heeft voorbereid.

Voor de andere appellant eindigt de uitspraak minder gunstig. Deze appellant wilde zijn veehouderij uitbreiden met circa 1,5 ha. In het voorontwerpbestemmingsplan was daartoe een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid is vervolgens komen te vervallen, omdat uit de plan-MER bleek dat significante effecten op het nabijgelegen Natura-2000 gebied op voorhand niet uit te sluiten waren. De AbRvS is van oordeel dat de gemeenteraad in redelijkheid de wijzigingsbevoegdheid kon laten vervallen, omdat de significante effecten op voorhand niet uitgesloten waren en omdat een tijdig ingediend en voldoende ruimtelijk onderbouwd initiatief ontbrak.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke.