Skip to main content

Bestaand stedelijk gebied? Strijd met artikel 3.1.6, lid 2, Bro?

AbRvS 11 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:90. Bij besluit van 21 september 2021 heeft de raad van de gemeente Hoeksche Waard het bestemmingsplan “Sportlaan Westzijde” vastgesteld. Het plan maakt aan de oostzijde van Strijen 89 woningen mogelijk, waaronder een appartementengebouw van 16 m hoog met 22 appartementen.

Bonaventure exploiteert een caravanpark ten noordoosten van het plangebied. Zij vreest dat het plan de mogelijkheden om haar bedrijf goed te exploiteren ernstig zal aantasten. Volgens Bonaventure heeft de raad in strijd met artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) in de plantoelichting niet gemotiveerd waarom de woningen niet binnen het bestaand stedelijk gebied kunnen worden gerealiseerd.

Bij beantwoording van de vraag of een plangebied binnen bestaand stedelijk gebied ligt, moet worden beoordeeld of het voorgaande bestemmingsplan binnen het gebied al een stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca mogelijk maakt, of dat het gebied op grond van het voorgaande plan kan worden beschouwd als bij een bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. Volgens de Afdeling maakte het voorgaande bestemmingsplan geen stedenbouwkundig samenstel van bebouwing mogelijk ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca. De Afdeling oordeelt dan ook dat het plangebied niet als bestaand stedelijk gebied kan worden aangemerkt. Ook omstandigheden als bijvoorbeeld de situering van het plangebied aansluitend aan bebouwing kunnen er in beginsel niet toe leiden dat een gebied toch als bestaand stedelijk gebied moet worden aangemerkt. In dit verband merkt de Afdeling op dat zij geen aanleiding ziet om een uitzondering te maken op dit uitgangspunt, omdat het plangebied niet aan alle zijden wordt omsloten door bestaand stedelijk gebied. De Afdeling stelt vervolgens vast dat de raad in de plantoelichting niet heeft gemotiveerd waarom de woningen niet binnen het bestaand stedelijk gebied kunnen worden gerealiseerd. Dit is in strijd met artikel 3.1.6, tweede lid, Bro.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob