Skip to main content

Beslissingen inz. de voorbereiding van bestemmingsplannen: besluit of niet?

17 juli 2020

De uitspraak van de AbRvS van 8 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1604, gaat over de vraag of beslissingen van het college van B&W over de voorbereiding van twee bestemmingsplannen aangemerkt moeten worden als een besluit in de zin van de Awb. Vexpro B.V. wenst nieuwe woningen te realiseren op twee locaties in de gemeente Gilze Rijen. Zij heeft voor locatie 1 een ontwerpbestemmingsplan aangeleverd en voor locatie 2 een voorontwerpbestemmingsplan. Het college heeft in een brief aan Vexpro de volgende beslissingen opgenomen:

  1. voordat het ontwerpbestemmingsplan voor locatie 1 door kan naar de gemeenteraad dient overleg plaats te vinden over de zienswijze van de provincie;
  2. het voorontwerpbestemmingsplan van locatie 2 zal niet verder in procedure worden gebracht, omdat bij nadere uitwerking blijkt dat het bestemmingsplan niet haalbaar is.

De Afdeling is van oordeel dat beide beslispunten géén besluit zijn in de zin van de Awb. Over beslispunt 1 overweegt de Afdeling dat dit een feitelijke handeling betreft ter voorbereiding van een besluit. Dit is geen rechtshandeling en daarmee geen besluit in de zin van de Awb.

Over beslispunt 2 overweegt de Afdeling dat het college niet beoogd heeft om het bestemmingsplan niet vast te stellen. Beoogd is wel om geen verdere medewerking te verlenen aan het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan dat in het kader van een principeverzoek bij hem was binnengekomen. De bevoegdheid om een beslissing van de raad over een bestemmingsplan voor te bereiden komt aan het college toe, aldus de Afdeling. De weigering om een nadere voorbereidingshandeling te verrichten is eveneens een beslissing ter voorbereiding van een besluit en als zodanig geen besluit in de zin van de Awb.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke