Skip to main content

Beslissing op bezwaar, heroverwegen en nieuw besluit

In de uitspraak van de  van 10 december, nr. 201403852/1/A1 komt de vraag aan de orde of als het college van mening is dat een bezwaar gegrond is, het ook een beslissing op bezwaar mag nemen, zonder dat een nieuw besluit wordt genomen.  Kern van de discussie vormt artikel 7:11 van de Awb. Daaruit vloeit voort dat, indien het bestuursorgaan na heroverweging tot de conclusie komt dat het aangevochten besluit niet in stand kan blijven, het bestuursorgaan, voor het onjuist bevonden besluit een nieuw besluit in de plaats stelt.

Het college van de gemeente Ronde Venen heeft een besluit genomen dat in een uitspraak van 11 september 2013 door de Afdeling is vernietigd. Het college heeft er voor gekozen om in de nieuwe beslissing op bezwaar het bezwaar te herroepen, maar niet opnieuw te beslissen op de aanvraag om omgevingsvergunning.  Voordat een nieuwe beslissing op de aanvraag kon worden genomen, moest een uitgebreide voorbereidingsprocedure worden gevoerd.  Het college heeft de beslissing op bezwaar niet verdaagd of uitgesteld. De Afdeling stelt vast dat het college op grond van artikel 7:10, eerste lid, in samenhang gelezen met artikel 7:11 Awb verplicht was om binnen zes weken een vervangend besluit te nemen. Dat het college de uitgebreide voorbereidingsprocedure niet binnen zes weken kon doorlopen, geeft de Afdeling geen aanleiding voor een ander oordeel. De Afdeling verwijst naar haar eerdere uitspraak,  3 oktober 2012, nr. 201107422/1/A en stelt dat als van de door de wet geboden mogelijkheid van uitstel geen gebruik gemaakt wordt, de voor het besluit geldende beslistermijnen moeten worden nageleefd.

Vanaf 1 oktober 2009 kan het college een beslissing uitstellen in verband met naleving van wettelijke procedurevoorschriften, deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 7:10, vierde lid, aanhef en onder c, van de Awb. Daarom stelt de Afdeling dat de stelling van het college dat een uitzondering op de regel dat bij het nemen van het besluit op bezwaar een vervangend besluit dient te worden genomen, in strijd is met de bedoeling van de wetgever. De les uit deze uitspraak is dat als een bestuursorgaan een beslissing op bezwaar wil opknippen, dat alleen kan dat onder de in artikel 7:10 Awb genoemde omstandigheden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.