Skip to main content

Geslaagd beroep vertrouwensbeginsel

De uitspraak van de  d.d. 10 december 2014 (zaaknummers 201404204/1/A1 en 201404205/1) betreft de zeldzame situatie dat een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt. In deze zaak ging het om (een verzoek van een derde om) handhaving ten aanzien van de met het bestemmingsplan strijdige opslag van bouwmaterialen. De rechtbank acht het beroep van appellante, aan wie de last is opgelegd, hiertegen ongegrond.

Appellante beroept zich in hoger beroep onder andere op het vertrouwensbeginsel. Zij overlegt een met het college gesloten overeenkomst, waarin de gemeente zich had verbonden om van handhavend optreden tegen de illegale opslag af te zien totdat een herziening van het bestemmingsplan van kracht zou worden waarin de verboden opslag wordt gelegaliseerd óf totdat die herziening niet haalbaar zou blijken te zijn.

Volledigheidshalve herhaalt de Afdeling eerst de standaardoverweging over een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel. Daarvoor is nodig dat aan het bestuursorgaan toe te rekenen, concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon, waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend. Zeldzaam genoeg, neemt de Afdeling in dit geval aan dat het college door de overeenkomst de gerechtvaardigde verwachting bij appellante heeft gewekt dat van handhavend optreden zou worden afgezien.

Tot zover goed nieuws voor appellante, maar het loopt uiteindelijk in deze procedure toch niet goed voor haar af. De Afdeling oordeelt namelijk dat het vertrouwensbeginsel niet zo ver strekt dat een gerechtvaardigde verwachting ook altijd moet worden nagekomen. Daarbij acht de Afdeling doorslaggevend dat het algemeen belang van handhaving niet moet wijken voor de gewekte verwachting bij appellante, nu de overeenkomst een duurzaam beletsel oplevert om handhavend op te treden. Tevens is van belang dat de opslag geen geringe inbreuk op het planologische regime oplevert en dat in dit geval een derde terzake om handhaving heeft verzocht.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique.