Skip to main content

Beroep op ontbreken onlosmakelijk samenhangende activiteit artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo (gebiedsbescherming). Relativiteit

21 augustus 2020

In AbRvS 29 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1830, gaat het om een omgevingsvergunning die is verleend in afwijking van het bestemmingsplan voor het gebruiken van gronden voor zand- en grindwinning. Door appellanten wordt een beroep gedaan op art. 2.7 Wabo omdat ten onrechte niet de onlosmakelijke samenhangende activiteit bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder i, Wabo is aangevraagd. Volgens hen staat het relativiteitsvereiste niet aan een inhoudelijke beoordeling in de weg aan dit beroep. Overigens gaat het appellanten in deze om de stelling dat er een Wnb-vergunning is benodigd.

De Afdeling volgt dit betoog niet. Art. 2.7 Wabo is een procedurele norm. De schending van deze norm kan niet los worden gezien van de schending van de materiële norm. Het gaat om schending van de Wnb en de dichtst bij het Natura 2000-gebied gelegen woning ligt op 1,4 km van dit gebied. Deze afstand is te groot om verwevenheid aan te nemen. Om die reden kan ook geen beroep worden gedaan op schending van art. 2.7 Wabo.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan