Skip to main content

Bereid en in staat zelf werkzaamheden te laten verrichten; ten onrechte spoedbestuursdwang toegepast

4 juni 2021

Het komt nogal eens voor dat de gemeente na een brand besluit tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang wanneer er door die brand sprake is van verspreiding van asbest. In de uitspraak van de Afdeling van 2 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1159) was dat ook zo gegaan. Dat besluit was genomen om 12 uur. Eerder die ochtend, rond 8 uur en ook daarna, had appellant laten weten dat hij bereid was om zelf voor de asbestsanering zorg te dragen en opdracht te geven die sanering uit te voeren. Het college had toch besloten tot toepassing van bestuursdwang, omdat gevreesd werd voor een ernstige bedreiging van de volksgezondheid.

Die omstandigheid maakt volgens de Afdeling dat er reden was om de situatie spoedeisend te achten, maar betekent niet dat het college de sanering niet aan appellant kon overlaten. Nu appellant de sanering van de omgeving op zich wilde nemen en gebleken is dat hij hiertoe in staat was, had het college voorwaarden kunnen verbinden aan de sanering en daarop toezicht kunnen houden. Het college heeft appellant de mogelijkheid ontnomen om de sanering van de omgeving van het perceel op zich te nemen. Daarom is geen sprake van het nalaten om maatregelen te treffen die redelijkerwijs van konden worden gevergd als bedoeld in de artikelen 1.1a, tweede lid, en 10.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Om diezelfde reden is ook geen sprake van een laten voortduren van het gevaar voor de volksgezondheid zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet. Dit alles maakt dat het college appellant ten onrechte als overtreder heeft aangemerkt.

Voor meet informatie kunt u contact opnemen met Monique