Skip to main content

Beleidsregel nadeelcompensatie: planschade of nadeelcompensatie en tijdelijke schade

De tussenuitspraak van de AbRvS van 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3168, bevat twee interessante aspecten. Allereerst de vraag of de schade beoordeeld dient te worden naar planschade- of nadeelcompensatiecriteria.

Het schadeveroorzakende besluit betrof het wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort. De gestelde waardevermindering van een kantoorpand werd veroorzaakt door de afsluiting van de afrit. De Minister stelde dat de schade beoordeeld diende te worden volgens de planschadecriteria. De afsluiting van de afrit bracht evenwel geen planologische wijziging teweeg; de afsluiting was onder het oude planologische regime ook mogelijk geweest. Om die reden wees de Minister het verzoek af. De Afdeling oordeelt anders; de afsluiting van de afrit, die het wegaanpassingsbesluit mogelijk maakt, is niet planologisch van aard. In dit geval dient het verzoek dan ook aangemerkt te worden als een verzoek om nadeelcompensatie.

Het tweede interessante aspect gaat over de tijdelijkheid van de schade. De Minister had gesteld dat de afrit in de toekomst weer opengesteld zou worden. De gestelde schade zou dan ook tijdelijke schade betreffen, die niet voor vergoeding in aanmerking komt, aldus de Minister. Ook op dit punt volgt de Afdeling de Minister niet. De enkele mededeling van de Minister dat de afsluiting tijdelijk van aard is, is onvoldoende. Te meer aangezien ook uit het wegaanpassingsbesluit niet bleek dat de afrit tijdelijk gesloten bleef.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke