Skip to main content

Beslistermijn aanvraag wijziging bestemmingsplan: opschorting bij onvolledige aanvraag?

In de de uitspraak AbRvS 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3189, was een situatie aan de orde waarin appellant A zich vanaf 2006 heeft zich ingespannen om zijn intensieve veehouderij te verplaatsen. GS Noord Brabant verlenen uiteindelijk ontheffing van het in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 (hierna: Verordening 2011) vervatte verbod op nieuwvestiging van een intensieve veehouderij in een landbouwontwikkelingsgebied.

Op 22 juli 2014 dienen appellanten A en B bij de gemeenteraad van Reusel-De Mierden een aanvraag in om planologische medewerking te verlenen aan de verplaatsing van de varkenshouderij van appellant A naar het perceel van appellant B. Tegen het uitblijven van een reactie stellen zij beroep in. Een reëel besluit volgt ook: op 22 september 2015 besluit de gemeenteraad van Reusel-De Mierden om het bestemmingsplan niet te herzien, zodat de verplaatsing van een intensieve veehouderij naar dit perceel niet mogelijk is gemaakt. Ook hiertegen wordt beroep ingesteld.

Wat betreft het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit, begint de Afdeling met de standaardoverweging dat in een geval als dit (waarin afdeling 3.4 Awb van toepassing is) de beslistermijn wordt geacht te zijn overschreden indien het bevoegd gezag binnen 14 weken na ontvangst van de aanvraag geen definitief besluit heeft genomen en evenmin een ontwerp van een besluit ter inzage heeft gelegd.

Wat echter als een aanvraag om vaststelling van een bestemmingsplan niet compleet is en het bevoegd gezag om aanvulling van de gegevens vraagt op grond van artikel 4:5 Awb? Wordt de genoemde termijn van 14 weken dan opgeschort? Artikel 4:15 Awb geeft een regeling voor opschorting van beslistermijnen, maar die geldt alleen voor beschikkingen. Een bestemmingsplan is geen beschikking. De Afdeling ziet gelet op de strekking van deze bepaling en de hierboven vermelde beslistermijn van 14 weken, aanleiding artikel 4:15 van de Awb naar analogie toe te passen indien bij de aanvraag om vaststelling van een bestemmingsplan onvoldoende gegevens zijn overgelegd om een beslissing te nemen op het verzoek. Als het bevoegd gezag om aanvullende gegevens vraagt op de voet van artikel 4:5 Awb, moet het er blijkens de wetstekst en deze uitspraak wel op letten dat het een termijn voor aanvulling stelt én dat het de aanvrager waarschuwt dat hij er rekening mee moet houden dat zijn aanvraag buiten behandeling wordt gesteld als de aanvraag niet binnen de gestelde termijn wordt aangevuld.

De uitspraak leert tot slot dat de ontheffing van GS de raad op zich niet verplicht tot het vaststellen van een bestemmingsplan waarbij van de ontheffing gebruik wordt gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob