Skip to main content

Belanghebbende bij aanvraag?

19 maart 2021

De uitspraak AbRvS 17 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:589 is geselecteerd naar aanleiding van de overwegingen over de aanvraag. Fastned ontwikkelt en exploiteert energielaadpunten voor elektrische motorvoertuigen langs snelwegen. Bij een laadpunt langs de A2 wil zijn aanvullende voorzieningen treffen. Het gaat daarbij om een gebouw met toiletten, een zithoek of lounge voor klanten en een ruimte waar klanten koffie en een broodje kunnen kopen. Buiten het gebouw wil Fastned een bandenpomp en een waterkraan realiseren. De gronden waar Fastned deze uitbreidingen heeft gepland, zijn eigendom van de Staat. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een vergunning op grond van de Wbr geweigerd.

Op de verzorgingsplaats is ook een bemand benzinetankstation met een shop aanwezig. Deze betoogt dat Fastned geen belanghebbende is bij haar verzoek om vergunning en daarmee dat geen sprake is van een aanvraag. De aanvullende voorzieningen waarvoor vergunning is gevraagd, kunnen niet worden gerealiseerd omdat de Staat, als eigenaar van de gronden, daarvoor geen privaatrechtelijke toestemming wil verlenen. Daar loopt een privaatrechtelijke procedure over.

De Afdeling start haar overwegingen met de hoofdregel: bij de beoordeling van de belanghebbendheid geldt dat degene die een verzoek om vergunning indient in beginsel wordt verondersteld belanghebbende te zijn bij een beslissing op het verzoek. Op deze hoofdregel kan in bijzondere situaties een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld als het gaat om een plan voor gronden die bij een ander in eigendom zijn.

In dit geval vindt de Afdeling dat er geen sprake is van een bijzondere situatie. Hoewel het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangegeven dat geen toestemming aan Fastned zal worden verleend, heeft de minister niet op voorhand aannemelijk hoeven achten dat Fastned de benodigde toestemming niet zal krijgen. Er loopt hierover immers een civiele procedure, die op het moment van het nemen van het bestreden besluit nog niet was afgerond. Daarmee is niet uitgesloten dat Fastned de aangevraagde voorzieningen in de toekomst zal kunnen verwezenlijken.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike