Skip to main content

Belanghebbende begrip: hinder van enige betekenis

29 augustus 2017

Belanghebbendenbegrip, hinder van enige betekenis De uitspraak van de AbRvS van 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:936 past in de lijn van uitspraken waarin de Afdeling bepaalt dat de belanghebbendenheid moet worden beoordeeld aan de hand van het criterium hinder van enige betekenis. De lijn is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, we zullen deze uitspraken in de flits blijven signaleren. De uitspraak gaat over een omgevingsvergunning voor de activiteiten afwijken van het bestemmingsplan en bouwen ten behoeve van een tijdelijk zwembad met horeca in een plas in Amstelveen. De beoogde locatie ligt op circa 300 meter afstand van een wooncomplex waarin op de begane grond restaurant Aan de Poel is gevestigd. Het complex heeft vrij uitzicht zicht op de plas en de overzijde van de plas, de omgeving is heel rustig. Een werkelijk uniek plekje. Het tijdelijke zwembad gaat volgens de bewoners en de eigenaar van het pand waarin het restaurant is gevestigd, geluidhinder opleveren. In deze samenvatting komt alleen vraag aan de orde of zij wel als belanghebbenden zijn aan te merken. De Afdeling merkt op dat het tijdelijke zwembad fors is, er worden meerdere pontons geplaatst met daarop een tent met een hoogte van 5,5 meter. De afstand van het zwembad tot de woningen en het restaurant is weliswaar ongeveer 325 m, maar daartussen ligt alleen water. De Afdeling overweegt dat op voorhand niet kan worden aangenomen dat op beide adressen geen gevolgen van enige betekenis als gevolg van de aanwezigheid van het zwembad merkbaar zullen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van geluid. Dat uit akoestisch onderzoek blijkt dat geluidnormen niet zullen worden overschreden, doet daaraan niet af en dient aan de orde te komen bij de inhoudelijke beoordeling. In deze uitspraak worden de criteria zicht en afstand gebruikt als invulling voor het criterium hinder van enige betekenis. Uiteindelijk verklaart de Afdeling de beroepen ongegrond, de bouw van het zwembad kan beginnen. Wilt u op het terras van Aan de Poel nog van het ongestoorde uitzicht genieten, dan zou ik niet te lang wachten met een reservering.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike