Skip to main content

Afdeling lost strijdigheid met art. 19j Nbw 98 (oud) zelf op

29 augustus 2017

In de uitspraak van de AbRvS van 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:943 is een bestemmingsplan aan de orde dat onder meer voorziet in een uitbreiding van een camping. Door appellanten wordt naar voren gebracht dat de uitbreiding ten onrechte niet is getoetst aan art. j van de Nbw 98 (oud). De gemeente beroept zich evenwel op het feit dat voor de uitbreiding van de camping al een Nbw 98 is verleend voor 70 kampeermiddelen en verwijst naar art. 19j, vijfde lid van de Nbw 98 (oud) op basis waarvan het niet nodig zou zijn om een passende beoordeling te maken. Het plan staat naast de 70 kampeermiddelen op het uit te breiden deel van de camping ook bebouwing toe. Daarmee maakt het plan meer mogelijk dan waarvan in de passende beoordeling voor de Nbw 1998-vergunning is uitgegaan. Er is geen sprake van een herhaling of voortzetting van een project waarvoor reeds eerder een passende beoordeling is gemaakt. Aan de voorwaarde van art. 19 j, vijfde lid Nbw 98 (oud) wordt dus niet voldaan. Op zich is deze lijn niet nieuw, maar vermeldenswaardig is op welke wijze de Afdeling hiermee omgaat.

De Afdeling vernietigt de planregels voor zover deze extra bebouwing toestaan. Ten aanzien van het bestaande gedeelte van de camping wordt teruggevallen op het planologische regime in het voorheen geldende bestemmingsplan. Voor de uitbreiding geldt dat het bestemmingsplan “Tonselse Veld 2014” blijft gelden, maar dat ter plaatse uitsluitend 70 kampeermiddelen met inbegrip van stacaravans maar met uitzondering van chalets, en dat overige bebouwing ter plaatse niet is toegestaan. Ter voorlichting van partijen merkt de Afdeling op dat het plan ten gevolge van deze vernietiging in overeenstemming is met hetgeen als uitgangspunt is genomen in de passende beoordeling bij de Nbw-vergunning zodat ingevolge artikel 19j, vijfde lid, van de Nbw 1998 geen nieuwe passende beoordeling hoeft te worden gemaakt. Onder de huidige Wnb zal deze strikte rechtspraak naar verwachting blijven gelden (zie art. 2.8, tweede lid Wnb als opvolger van art. 19j, vijfde lid Nbw 98 (oud)).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan