Skip to main content

Belangenverstrengeling; planologische regeling van woonschepen

12 november 2021

De uitspraak van 10 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2484) over het bestemmingsplan ‘Buitengebied West’ van De Ronde Venen is bijzonder, omdat de AbRvS een onderdeel van dit plan vernietigt wegens mogelijke belangenverstrengeling. Het betrokken plandeel gaf aan een agrarische bedrijfswoning die niet meer als zodanig in gebruik was, de bestemming plattelandswoning. Dit tot ongenoegen van de buurman, een veehouder. Die betoogde dat sprake was van strijd met het verbod op vooringenomenheid, omdat de betrokken adviseur, een medewerker van Rho, zowel voor de gemeente werkzaam was als ook voor de eigenaar van de woning.

In opdracht van deze eigenaar had de medewerker namelijk de ruimtelijke onderbouwing opgesteld die de eigenaar vervolgens bij zijn (gehonoreerde) zienswijze had overgelegd. De AbRvS oordeelt dat hier sprake kan zijn van (de schijn van) belangenverstrengeling bij de betrokken medewerker, omdat deze – in de woorden van de AbRvS – ‘structureel betrokken is geweest bij het voorbereiden van het bestemmingsplan in het algemeen en de beoordeling van de zienswijzen in het bijzonder’. Het plandeel sneuvelt daarom wegens strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.

De uitspraak is daarnaast het signaleren waard wegens de uitleg die de ABRvS geeft aan artikel 1, lid 7 van de Woningwet. Daarin is bepaald dat een schip dat wordt gebruikt voor verblijf en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart geen bouwwerk is. Op basis van de wetsgeschiedenis van dit artikel oordeelt de AbRvS dat een woonschip dat al sinds 1975 ter plaatse aanwezig is en alleen incidenteel naar een helling is gebracht voor inspectie en onderhoud, niet wordt gebruikt voor de vaart. Het schip moet daarom worden aangemerkt als een bouwwerk en dat brengt mee dat voor de rechtmatige aanwezigheid ervan een omgevingsvergunning is vereist voor de activiteit bouwen. Maar het bestemmingsplan verzette zich tegen een gebouw ter plaatse, omdat daarin alleen de aanduiding woonschepenligplaats was opgenomen en niet een bouwvlak. De raad zal daar nu alsnog in moeten voorzien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan