Akoestisch onderzoek

27 augustus 2021

De raad van Amersfoort had zonder akoestisch onderzoek een bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van 17 woningen te midden van andere woningen en bedrijvigheid. Volgens de raad voldeed zowel de planologisch toegestane situatie als de feitelijke situatie (die daarvan enigszins afweek) aan de richtafstanden in de VNG-Brochure bedrijven en milieuzonering. Akoestisch onderzoek was daarom niet nodig.

Maar de eigenaren van de bedrijfspercelen betogen in beroep dat de woningbouw zal leiden tot gebruiksbeperkingen voor hun percelen. Uit door hen overgelegd onderzoek blijkt namelijk dat ter plaatse van de woningen de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit worden overschreden door de bedrijven. In haar tussenuitspraak van 11 augustus 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1789) gaat de ABRvS mee in het gemeentelijk standpunt dat bij de beoordeling van de gevolgen van het bestemmingsplan moet worden uitgegaan van de feitelijke situatie, ook omdat geen sprake is van handhaving.

Maar dat baat de gemeente niet. Ook de feitelijke situatie blijkt in strijd met de VNG-richtafstanden en waar wel wordt voldaan aan deze afstanden, worden toch nog de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit overschreden. De raad had daarom akoestisch onderzoek moeten laten verrichten naar de vraag of ter plaatse van de woningen sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en of de bedrijven na bouw van de woningen nog kunnen voldoen aan de wettelijke geluidsnormen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.