Skip to main content

Voorzienbaarheid van de schadeoorzaak

27 augustus 2021

In de uitspraak van 28 juli 2021 gaat het om de vraag of de komst van de Buitenring Parkstad Limburg voor de verzoeker om planschade voorzienbaar was. Verzoeker heeft zijn woning gekocht in 1996. GS van de provincie Limburg stellen dat de komst van de Buitenring voorzienbaar was op basis van het Streekplan uit 1977. De voorzienbaarheid is volgens GS niet doorbroken door de daaropvolgende streekplannen uit 1987 en 1991. Om die reden zou aan verzoeker voorzienbaarheid tegengeworpen moeten worden.

De Afdeling volgt het betoog van GS niet. De Afdeling overweegt dat uit zijn rechtspraak niet volgt dat bij het vaststellen van de voorzienbaarheid eerst wordt gekeken naar het oudste concrete beleidsvoornemen en dat vervolgens wordt beoordeeld of dat beleidsvoornemen met een later beleidsvoornemen is doorbroken. In dit geval is het de vraag of de voorzienbaarheid kan worden gebaseerd op een of meer beleidsdocumenten van gelijke aard, te weten streekplannen als bedoeld in artikel 4 van de WRO. In een dergelijk geval wordt de voorzienbaarheid in beginsel beoordeeld aan de hand van het meest recent gepubliceerde streekplan ten tijde van de investeringsbeslissing.

In casu betrof dat het Streekplan uit 1991. Uit dit streekplan en de daarbij behorende kaart blijkt niet dat in de nabijheid van de woning van verzoeker een weg is voorzien. De komst van de Buitenring was voor verzoeker dan ook niet voorzienbaar. AbRvS 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1667.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke