Skip to main content

Afdeling schrijft zelf te houden diersoort voor

In de uitspraak van de AbRvS van 22 oktober 2014, nr. 201306991/1/R3 is een wijzigingsplan aan de orde waarin wordt voorzien in een vormverandering van een bestaand bouwblok voor een intensieve veehouderij. Het bouwblok blijft in omvang gelijk. Gesteld wordt in beroep dat het wijzigingsplan leidt tot significante gevolgen voor het Natura 2000-gebied Groote Peel.

Naar het oordeel van de Afdeling voorziet het bestemmingsplan niet in de vertaling van een volledig onherroepelijk vergunde situatie zoals door de gemeenteraad wordt betoogd. Daarbij is van belang dat de betreffende agrariër weliswaar beschikt over een onherroepelijke milieuvergunning van 26 april 2011, maar voor de bouw van de tweede nieuwe stallen en de verbouw van de bestaande stal moeten nog omgevingsvergunningen voor bouwen worden afgegeven. De AbRvS gaat in het kader van art. 19j Nbw toets terug naar de milieuvergunning die gold ten tijde van het vaststellen van het vorige bestemmingsplan. Dit betrof de milieuvergunning van 26 januari 2005, waarvan niet in geschil is dat deze vergunning niet volledig werd benut. Het enige relevante verschil met de huidige milieuvergunning is, dat was vastgelegd dat alleen varkens mochten worden gehouden. Naar het oordeel van de AbRvS had dit ook vastgelegd moeten worden in het wijzigingsplan. De AbRvS voorziet zelf in de zaak omdat de agrariër geen bezwaar heeft tegen het opnemen van deze beperking.

Door appellanten wordt vervolgens naar voren gebracht dat in het wijzigingsplan had dienen te worden vastgelegd dat emissiearme stalsystemen en luchtwassers en een maximale ammoniakemissie hadden dienen te worden geborgd in het wijzigingsplan. Naar het oordeel van de AbRvS is dat niet nodig. Reeds uit de geldende milieuvergunning en uit het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, blijkt dat er verder geen uitbreidingsruimte meer bestaat. De AbRvS acht het niet aannemelijk dat de veehouderij legaal in werking zou kunnen zijn met minder geavanceerde huisvestingssystemen en luchtwassers en met een hogere ammoniakemissie dan thans is vergund.