Skip to main content

Achtererfgebied en voorkant/voorgevel

6 maart 2020

In de uitspraak van de Afdeling van 4 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:676) speelt een discussie over de vraag of een schuur is gelegen in het achtererfgebied, en dus vergunningvrij is. In dit kader komt de vraag aan de orde wat moet worden verstaan onder de ‘voorkant’ als bedoeld in de definitie van het begrip achtererfgebied in artikel 1 van bijlage II bij het Bor. Het gaat in dit geval om een verspringende voorgevel van de woning, bestaande uit een geveldeel met een lengte van ongeveer 6 m en een terug gelegen geveldeel met een lengte van ongeveer 3 m. Welk geveldeel moet nu worden gezien als de ‘voorkant’?

De Afdeling overweegt (onder verwijzing naar een eerdere uitspraak) dat het achtererfgebied worden bepaald door vast te stellen wat de voorgevel van het hoofdgebouw is. Indien er discussie ontstaat over de vraag welke gevel de voorgevel is, moet primair worden afgegaan op de ligging van de voorgevelrooilijn zoals die in het bestemmingsplan of de bouwverordening is aangegeven, zoals artikel 1, eerste lid, van bijlage II van het Bor bepaalt. Als ook dan nog twijfel bestaat, zal de feitelijke situatie doorslaggevend zijn voor de vraag waar zich de voorgevel bevindt.

In dit geval is op de verbeelding van het bestemmingsplan ter plaatse geen voorgevelrooilijn weergegeven. Ook uit de definities die het bestemmingsplan geeft van de begrippen ‘voorgevel’ en ‘voorgevelrooilijn’ wordt niet direct duidelijk welk geveldeel in dit geval als voorgevel moet worden aangemerkt. Gelet op de eerder genoemde uitspraak van de Afdeling is de feitelijke situatie daarom bepalend.

In dit geval verspringt de voorgevel van de woning en is sprake van een geveldeel met een lengte van 6 m en een terug gelegen geveldeel gelegen naast de schuur/berging met een lengte van 3 m. Onder verwijzing naar de nota van toelichting merkt de Afdeling op dat de voorkant van het hoofdgebouw gevormd wordt door de gevel die bepalend is voor de hoofdmassa van het hoofdgebouw. Dat is in de regel de gevel met de grootste oppervlakte. Dat is hier het geveldeel met een lengte van 6 m.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique