Skip to main content

Stikstof en bestemmingsplan Buitengebied: wat kan er allemaal misgaan?

6 maart 2020

In de uitspraak van de AbRvS van 4 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:684) gaat het om een bestemmingsplan “Landelijk gebied 2015” waarin de raad van Aalten in verband met het voorkomen van een toename van stikstofdepostie een plafond heeft opgenomen voor het zogenaamde “rechtsgeldige bestaande gebruik” van een veehouderijen. Wat gaat er allemaal mis?

In de eerste plaats is het plafond niet geënt op het aantal dieren, dat wordt gehouden, maar op het aantal aanwezige dierplaatsen. Op het aan te houden peilmoment kan de betreffende stalcapaciteit echter daadwerkelijk nog niet volledig zijn benut, maar nadien wel.

Ten tweede volgt uit de regeling voor het plafond niet dat het op het peilmoment bestaande gebruik alleen mag worden voortgezet voor zover dat gebruik planologisch legaal was, dat wil zeggen in overeenstemming was met de planologische situatie op het peilmoment. Kort gezegd bevat het bestemmingsplan verschillende, met elkaar strijdige omschrijvingen van bestaand gebruik.

In de derde plaats is het gekozen peilmoment, namelijk de inwerkingtreding van het plan onjuist. Voor het peilmoment dient aangesloten te worden bij het moment van vaststelling van het plan. Dit is ook het moment waarop de gevolgen van het nieuwe plan bekend moeten zijn. Tussen de vaststelling en de inwerkingtreding van een bestemmingsplan kan een geruime periode liggen waarbinnen het veebestand en daarmee dus de stikstofuitstoot en -depositie kunnen toenemen.

In de vierde plaats wijst de Afdeling erop dat weliswaar blijkens bijlage 6 bij de planregels een groot aantal veehouderijen beschikt over een natuurvergunning, maar daarbij is niet vast komen te staan dat het in al die gevallen gaat om natuurvergunningen waar passende beoordelingen aan ten grondslag hebben gelegen en die een één-op-één-inpassing in het plan hebben gekregen.

Tot slot ligt in deze procedure ook de vraag voor of de gevolgen van het weiden van melkvee passend zijn beoordeeld.  Verwezen wordt naar de uitspraak van 9 oktober 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3417). Ook in deze kwestie kan sprake zijn van een situatie dat het plan een toename van de stikstofdepositie mogelijk maakt die niet passend is beoordeeld in het kader van de verlening van de natuurvergunning.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met Susan